ගම්‍ය වන කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු කුමක්ද?

වචන වලින් ප්‍රකාශිත ගිවිසුමක් ලිඛිත කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු නොමැතිව දෙපාර්ශ්වයම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් එකඟතාවයකට එළඹෙන විට ගම්‍ය වන කොන්ත්‍රාත්තුවක් සිදු වේ.

බෙදාගන්න