සදාචාරාත්මක ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද?

ආචාරධාර්මික ව්‍යාපාරයක් යනු එහි ක්‍රියාකාරකම්, නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් පරිසරයට, මිනිසුන්ට සහ සතුන්ට ඇති කරන බලපෑම සලකා බලන ව්‍යාපාරයකි. අවසාන නිෂ්පාදනය හෝ සේවාව, එහි මූලාරම්භය සහ එය නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ආකාරය මෙයට ඇතුළත් වේ.

Law & More B.V.