තිරසාර ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද?

තිරසාර ව්‍යාපාරයක් හෝ හරිත ව්‍යාපාරයක් යනු අවම negative ණාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකි හෝ ගෝලීය හෝ දේශීය පරිසරය, ප්‍රජාව, සමාජය හෝ ආර්ථිකය කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකි සංස්ථාවකි.

Law & More B.V.