ආරම්භය යනු කුමක්ද?

ආරම්භය යන යෙදුම මෙහෙයුම් වල පළමු අදියරවල සමාගමක් ගැන සඳහන් කරයි. ආරම්භක ව්‍යාපාර ආරම්භ කරනු ලබන්නේ ඉල්ලුමක් ඇතැයි විශ්වාස කරන නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් සංවර්ධනය කිරීමට කැමති ව්‍යවසායකයින් එකක් හෝ වැඩි ගණනක් විසිනි. මෙම සමාගම් සාමාන්‍යයෙන් ආරම්භ වන්නේ ඉහළ පිරිවැය සහ සීමිත ආදායමෙනි, එබැවින් ඔවුන් ව්‍යාපාර ධනවාදීන් වැනි විවිධ ප්‍රභවයන්ගෙන් ප්‍රාග්ධනය සොයයි.

Law & More B.V.