නීතිමය කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු කුමක්ද?

නෛතික කොන්ත්‍රාත්තුවක් යනු පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර නීත්‍යානුකූලව බලාත්මක කළ හැකි ගිවිසුමකි. එය වාචික හෝ ලිඛිත විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන්, පක්ෂයක් ප්‍රතිලාභයක් වෙනුවෙන් අනෙකා වෙනුවෙන් යමක් කිරීමට පොරොන්දු වේ. නෛතික කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා නීත්‍යානුකූල අරමුණක්, අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවයක්, සලකා බැලීම, දක්ෂ පාර්ශවයන් සහ බලාත්මක කිරීමට අව්‍යාජ එකඟතාවයක් තිබිය යුතුය.

බෙදාගන්න