ඡන්ද බලය යනු කුමක්ද?

ෆ්‍රැන්චයිස් යනු ව්‍යාපාරයක ස්වරූපයකි, එහි හිමිකරු (වෙළඳ නාමයේ හිමිකරු සහ මව් සමාගමේ හිමිකරු) ව්‍යවසායකයෙකුට තම ව්‍යාපාරයේ තමන්ගේම ශාඛාවක් විවෘත කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි.

බෙදාගන්න