ව්‍යාපාරයක් යනු කුමක්ද?

ව්‍යාපාරය යනු සමාගම සඳහා තවත් වචනයකි. භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් විකිණීමෙන් හා සැපයීමෙන් ලාභයක් ලබා ගැනීම අරමුණු කරගත් සමාගමක් වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරයි.

Law & More B.V.