ඇප දීම යනු කුමක්ද?

ඇප ලබා දීම යනු එක් පුද්ගලයෙකු තවත් පුද්ගලයෙකුගේ දේපළ සුරක්ෂිතව හෝ වෙනත් කටයුත්තක් සඳහා භෞතිකව අත්පත් කර ගැනීමට එකඟ වන නමුත් එහි හිමිකාරිත්වය නොගන්නා අතර අවබෝධය ඇතිව එය පසු දිනකදී ආපසු ලබා දෙනු ඇත.

Law & More B.V.