වාණිජ නීති lawyer යෙක් කරන්නේ කුමක්ද?

වාණිජ නීති lawyer යෙකුගේ කාර්යභාරය වනුයේ වාණිජ ගනුදෙනු වල නීත්‍යානුකූලභාවය සහතික කිරීම, ආයතනික නිලධාරීන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම් ඇතුළුව සමාගම්වලට ඔවුන්ගේ නීතිමය අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම් පිළිබඳව උපදෙස් දීම ය. මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔවුන්ට කොන්ත්‍රාත් නීතිය, බදු නීතිය, ගිණුම්කරණය, සුරැකුම්පත් නීතිය, බංකොලොත්භාවය, බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම්, බලපත්‍ර, කලාපකරණ නීති සහ ඔවුන් සේවය කරන සංගතවල ව්‍යාපාරයට විශේෂිත වූ නීති පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතුය.

බෙදාගන්න