ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

ගර්භණීභාවයෙන් පසු මානසික පැමිණිලි හේතුවෙන් වැඩ ආබාධිත තත්ත්වයෙන් පසුව ලන්දේසි අසනීප ප්‍රතිලාභ පනත?

අසනීප ප්‍රතිලාභ පනත

අසනීප ප්‍රතිලාභ පනතේ 29 අ වගන්තිය මත පදනම්ව, වැඩ කිරීමට නොහැකි වූ රක්‍ෂිත කාන්තාවකට රැකියාවක් කිරීමට ඇති නොහැකියාව ගර්භණීභාවය හා දරු ප්‍රසූතියට සම්බන්ධ නම් ගෙවීමක් ලැබීමට හිමිකම් ඇත. අතීතයේ දී, මනෝවිද්‍යාත්මක පැමිණිලි අතර සම්බන්ධයක්, වැඩ කිරීමට ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වීම සහ ගැබ් ගැනීම හෝ දරු ප්‍රසූතිය කලාතුරකින් සිදු කර හඳුනාගෙන තිබේ. මෑත සිද්ධි නීතිය මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් පෙරළියක් පෙන්නුම් කරයි.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

බෙදාගන්න