ලන්දේසි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍ය වැළැක්වීමේ පනත පැහැදිලි කළේය

2018 අගෝස්තු මස පළමුවැනිදා ලන්දේසි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍ය වැළැක්වීමේ පනත (ලන්දේසි: Wwft) වසර දහයක් තිස්සේ බලාත්මකයි. Wwft හි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මූල්‍ය පද්ධතිය පිරිසිදුව තබා ගැනීමයි; මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය යන සාපරාධී අරමුණු සඳහා මූල්‍ය ක්‍රමය භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම නීතියේ අරමුණයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය යනු නීති විරෝධී ලෙස ලබාගත් වත්කම් නීති විරෝධී සම්භවය අපැහැදිලි කිරීම සඳහා නීතිගත කර ඇති බවයි. ත‍්‍රස්ත කි‍්‍රයාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැපයීම සඳහා ප‍්‍රාග්ධනය භාවිතා කරන විට ත‍්‍රස්තවාදයට මූල්‍යකරණය සිදු වේ. Wwft ට අනුව, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීමට සංවිධාන බැඳී සිටී. මෙම වාර්තා මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සොයා ගැනීමට සහ නඩු පැවරීමට දායක වේ. නෙදර්ලන්තයේ ක්‍රියාකාරී වන සංවිධාන කෙරෙහි Wwft විශාල බලපෑමක් ඇති කරයි. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීම සඳහා සංවිධාන ක්‍රියාශීලීව පියවර ගත යුතුය. මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරනුයේ Wwft හි විෂය පථයට අයත් වන ආයතන, Wwft අනුව මෙම ආයතනවලට ඇති බැඳීම් සහ ආයතන Wwft සමඟ අනුකූල නොවන විට ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක මොනවාද යන්නයි.

ලන්දේසි මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍ය වැළැක්වීමේ පනත පැහැදිලි කළේය

1. Wwft හි විෂය පථයට අයත් ආයතන

සමහර ආයතන Wwft හි විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට බැඳී සිටී. ආයතනයක් Wwft ට යටත්ද යන්න තක්සේරු කිරීම සඳහා, ආයතනයේ වර්ගය සහ ආයතනය විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. Wwft වලට යටත් වන ආයතනයක් ගනුදෙනුකරුවකුගේ නිසි කඩිසරකම ඉටු කිරීමට හෝ ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය විය හැකිය. පහත සඳහන් ආයතන Wwft වලට යටත් විය හැකිය:

 • භාණ්ඩ විකුණන්නන්;
 • භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ සහ විකිණීමේ අතරමැදියන්;
 • දේපල වෙළඳාම් තක්සේරුකරුවන්;
 • දේපල වෙළඳාම් නියෝජිතයින් සහ දේපල වෙළඳාම් අතරමැදියන්;
 • උකස් මෙහෙයුම්කරුවන් සහ වාසස්ථාන සපයන්නන්;
 • මුල්ය ආයතන;
 • independent professionals.[1]

භාණ්ඩ විකුණන්නන්

විකුණනු ලබන භාණ්ඩවල මිල ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි වන අතර මෙම ගෙවීම මුදල් වලින් සිදුකරන විට භාණ්ඩ විකුණන්නන් සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම පැවැත්වීමට බැඳී සිටී. ගෙවීම එකවර හෝ එකවර සිදුවන්නේද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. නැව්, වාහන සහ ස්වර්ණාභරණ වැනි නිශ්චිත භාණ්ඩ විකිණීමේදී ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදල් ගෙවීමක් සිදු වූ විට, විකිණුම්කරු සෑම විටම මෙම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය. මුදල් ගෙවීමක් සිදු නොකරන විට, Wwft බැඳීමක් නොමැත. කෙසේ වෙතත්, විකුණුම්කරුගේ බැංකු ගිණුමේ මුදල් තැන්පතුවක් මුදල් ගෙවීමක් ලෙස සැලකේ.

භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හා විකිණීමේ අතරමැදියන්

ඔබ යම් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම සඳහා මැදිහත් වන්නේ නම්, ඔබ Wwft ට යටත් වන අතර සේවාදායකයා නිසි කඩිසරව කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටී. වාහන, නැව්, ස්වර්ණාභරණ, කලා භාණ්ඩ හා පුරාවස්තු විකිණීම හා මිලදී ගැනීම මෙයට ඇතුළත් ය. ගෙවිය යුතු මිල කොතරම් ඉහළද යන්න සහ මුදලින් මුදල් ගෙවා තිබේද යන්න වැදගත් නොවේ. ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදල් ගෙවීමක් සහිත ගනුදෙනුවක් සිදු වූ විට, මෙම ගනුදෙනුව සැමවිටම වාර්තා කළ යුතුය.

දේපල වෙළඳාම් තක්සේරුකරුවන්

තක්සේරුකරුවෙකු නිශ්චල දේපල තක්සේරු කර මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය පිළිබඳ අසාමාන්‍ය කරුණු සහ තත්වයන් සොයාගත් විට, මෙම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සේවාදායකයා නිසි කඩිසරව පැවැත්වීමට තක්සේරුකරුවන් බැඳී නොමැත.

දේපළ වෙළඳාම් වල දේපල වෙළඳාම් නියෝජිතයන් සහ අතරමැදියන්

නිශ්චල දේපල මිලදී ගැනීම සහ විකිණීම සඳහා මැදිහත් වන පුද්ගලයින් Wwft වලට යටත් වන අතර සෑම පැවරුමක් සඳහාම සේවාදායකයා නිසි උත්සාහයක් දැරිය යුතුය. සේවාදායකයාගේ නිසි පාර්ශවය සම්බන්ධයෙන් සේවාදායකයා විසින් නිසි කඩිසරකමක් ඉටු කිරීමේ වගකීම ද අදාළ වේ. ගනුදෙනුවකට මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීම සම්බන්ධ බවට සැකයක් ඇත්නම්, මෙම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් මුදල් වශයෙන් ලැබෙන ගනුදෙනු සඳහාද මෙය අදාළ වේ. මෙම මුදල දේපල වෙළඳාම් නියෝජිතයා සඳහාද නැතහොත් තෙවන පාර්ශවයක් සඳහාද යන්න ගැටළුවක් නොවේ.

උකස් මෙහෙයුම්කරුවන් සහ වාසස්ථාන සපයන්නන්

වෘත්තීය හෝ ව්‍යාපාරික ප්‍රති led ා ලබා දෙන උකස් මෙහෙයුම්කරුවන් සෑම ගනුදෙනුවක් සමඟම සේවාදායකයා නිසි පරිදි කටයුතු කළ යුතුය. ගනුදෙනුවක් අසාමාන්‍ය නම්, මෙම ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය. ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි ගනුදෙනු සඳහාද මෙය අදාළ වේ. ව්‍යාපාරයක් හෝ වෘත්තීයමය පදනමක් මත තෙවන පාර්ශවයකට ලිපිනයක් හෝ තැපැල් ලිපිනයක් ලබා දෙන වාසස්ථාන සපයන්නන්, එක් එක් සේවාදායකයා සඳහා සේවාදායකයා නිසි පරිදි කටයුතු කළ යුතුය. පදිංචිය සැපයීම සඳහා මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයක් තිබිය හැකි යැයි සැක කරන්නේ නම්, ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය.

මුල්ය ආයතන

මූල්‍ය ආයතන අතර බැංකු, විනිමය කාර්යාල, කැසිනෝ, විශ්වාස කාර්යාල, ආයෝජන ආයතන සහ ඇතැම් රක්ෂණ සමාගම් ඇතුළත් වේ. මෙම ආයතන සෑම විටම සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම පැවැත්විය යුතු අතර ඔවුන් අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, විවිධ නීති බැංකුවලට අදාළ විය හැකිය.

ස්වාධීන වෘත්තිකයන්

ස්වාධීන වෘත්තිකයින්ගේ කාණ්ඩයට පහත පුද්ගලයින් ඇතුළත් වේ: නොතාරිස්වරුන්, නීති yers යින්, ගණකාධිවරුන්, බදු උපදේශකයින් සහ පරිපාලන කාර්යාල. මෙම වෘත්තීය කණ්ඩායම් සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම සිදු කළ යුතු අතර අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කළ යුතුය.

ඉහත සඳහන් ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වලට අනුරූප වන වෘත්තීය පදනමක් මත ස්වාධීනව කටයුතු කරන ආයතන හෝ වෘත්තිකයන් ද Wwft වලට යටත් විය හැකිය. මෙයට පහත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් විය හැකිය:

 • ප්‍රාග්ධන ව්‍යුහය, ව්‍යාපාර උපායමාර්ග සහ අදාළ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සමාගම්වලට උපදෙස් දීම;
 • සමාගම් ඒකාබද්ධ කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම යන ක්ෂේත්‍රවල උපදේශන සහ සේවා සැපයීම;
 • සමාගම් හෝ නෛතික ආයතන පිහිටුවීම හෝ කළමනාකරණය කිරීම;
 • සමාගම්, නෛතික ආයතන හෝ සමාගම්වල කොටස් මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම;
 • සමාගම් හෝ නෛතික ආයතන පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් අත්පත් කර ගැනීම;
 • බදු සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම්.

ආයතනයක් Wwft වලට යටත්ද නැද්ද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා, ආයතනය විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මතකයේ තබා ගැනීම වැදගත්ය. ආයතනයක් තොරතුරු පමණක් සපයන්නේ නම්, ආයතනය ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් Wwft වලට යටත් නොවේ. ආයතනයක් සේවාදායකයින්ට උපදෙස් ලබා දෙන්නේ නම්, ආයතනය Wwft වලට යටත් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, තොරතුරු සැපයීම සහ උපදෙස් ලබා දීම අතර තුනී රේඛාවක් තිබේ. එසේම, ආයතනයක් සේවාදායකයෙකු සමඟ ව්‍යාපාර ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර අනිවාර්ය සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම සිදුවිය යුතුය. ආයතනයක් මුලින් සිතන්නේ සේවාදායකයෙකුට තොරතුරු පමණක් සැපයිය යුතු යැයි ය, නමුත් පසුව පෙනී යන්නේ උපදෙස් ලබා දී ඇති බව හෝ ලබා දිය යුතු බවයි, පෙර සේවාදායකයා නිසි කඩිසරව පැවැත්වීමේ වගකීම ඉටු නොවේ. මෙම ක්‍රියාකාරකම් අතර සීමාව ඉතා අපැහැදිලි බැවින් ආයතනයක ක්‍රියාකාරකම් Wwft වලට යටත් වන ක්‍රියාකාරකම් සහ Wwft වලට යටත් නොවන ක්‍රියාකාරකම් වලට බෙදීම ද ඉතා අවදානම් ය. ඊට අමතරව, වෙනම ක්‍රියාකාරකම් Wwft ට යටත් නොවන නමුත් මෙම ක්‍රියාකාරකම් එකට සම්බන්ධ වූ විට Wwft බැඳීමක් ඇති විය හැකිය. එබැවින් ඔබේ ආයතනය Wwft වලට යටත්ද නැද්ද යන්න කල්තියා තීරණය කිරීම වැදගත්ය.

Under certain circumstances, an institution may fall within the scope of the Dutch Trust Office Supervision Act (Wtt) rather than the Wwft. The Wtt contains stricter requirements with regard to client due diligence and institutions that are subject to the Wtt are in need of a permit in order to conduct their activities. According to the Wtt, institutions that provide domicile and that conduct additional activities as well, are subject to the Wtt. These additional activities consist of providing legal advise, taking care of tax declarations, conducting activities with regard to the drafting, assessing and monitoring of annual accounts or maintaining the administration or acquiring a director for a corporation or legal entity. In practice, providing domicile and conducting additional activities are often managed by two different institutions, to make sure that these institutions do not fall within the scope of the Wtt. However, this will no longer be possible when the amended Wtt will come into effect. After this legislative amendment comes into force, institutions that devide the proving of domicile and the conducting of additional activities between two institutions will also be subject to the Wtt. This concerns institutions that conduct additional activities themselves, but refer the client to another institution for the providing or domicile (or vice versa) as well as institutions that act as intermediaries by bringing a client in contact with various parties that can provide domicile and can conduct additional activities.[2] It is important that institutions have a good overview on their activities, in order to determine which law applies to them.

2. සේවාදායකයා නිසි කඩිසරකම

Wwft ට අනුව, Wwft ට යටත් වන ආයතනයක් සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම පැවැත්විය යුතුය. සේවාදායකයා සමඟ ව්‍යාපාරික ගිවිසුමකට එළඹීමට පෙර සහ සේවා සැපයීමට පෙර සේවාලාභියාගේ නිසි කඩිසරකම සිදු කළ යුතුය. සේවාලාභියාගේ කඩිසරකම, වෙනත් දේ අතර, ආයතනයක් තම සේවාදායකයින්ගේ අනන්‍යතාවය ඉල්ලා සිටිය යුතු අතර, මෙම තොරතුරු පරීක්ෂා කර, එය පටිගත කර වසර පහක් රඳවා තබා ගත යුතුය.

Client due diligence according to the Wwft is risk-oriented. This means that an institution has to take the risks with regard to the nature and size of its own company and the risks with regard to the specific business relation or transacting into account. The intensity of the due diligence must be in accordance with these risks.[3] The Wwft entails three levels of client due diligence: standard, simplified and enhanced. Based on the risks, an institution must determine which of the aforementioned client due diligences must be performed. In addition to the risk based interpretation of client due diligence that must be carried out in standard cases, a risk assessment may also prove to be a reason for performing a simplified or enhanced client due diligence. When assessing the risks, the following points have to be taken into account: the clients, the countries and geographical reasons where the institution operates and the products and services delivered.[4]

The Wwft does not specify which measures institutions must take in order to balance the client due diligence with the risk-sensitivity of the transaction. However, it is of importance for institutions to establish risk based procedures in order to determine with which intensity client due diligence has to be performed. For example, the following measures can be implemented: establishing a risk matrix, formulating a risk policy or profile, installing procedures for client acceptation, taking internal control measures or a combination of these measures. Furthermore, it is recommended to perform file management and to keep a record of all transactions and corresponding risk assessments. The responsible authority with regard to the Wwft, the Financial Intelligence Unit (FIU), can request an institution to provide its identification and assessment of the risks with regard to money laundering and terrorist financing. An institution is obligated to comply with such a request.[5] The Wwft also contains pointers that indicate with which intensity client due diligence has to be conducted.

2.1 සම්මත සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම

සාමාන්‍යයෙන් ආයතන විසින් සේවාදායකයින්ට නිසි කඩිසර බවක් ලබා දිය යුතුය. මෙම නිසි කඩිසරකම පහත සඳහන් අංග වලින් සමන්විත වේ:

 • සේවාදායකයාගේ අනන්‍යතාවය තීරණය කිරීම, සත්‍යාපනය කිරීම සහ පටිගත කිරීම;
 • අවසාන ප්‍රතිලාභී හිමිකරුගේ (යූබීඕ) අනන්‍යතාවය තීරණය කිරීම, සත්‍යාපනය කිරීම සහ පටිගත කිරීම;
 • පැවරුමේ හෝ ගනුදෙනුවේ අරමුණ සහ ස්වභාවය තීරණය කිරීම සහ පටිගත කිරීම.

සේවාදායකයාගේ අනන්‍යතාවය

සේවාවන් සපයන්නේ කාටදැයි දැන ගැනීම සඳහා, ආයතනය සිය සේවාවන් සැපයීම ආරම්භ කිරීමට පෙර සේවාදායකයාගේ අනන්‍යතාවය තීරණය කළ යුතුය. සේවාදායකයා හඳුනා ගැනීම සඳහා, සේවාදායකයා ඔහුගේ අනන්‍යතා තොරතුරු ඉල්ලා සිටිය යුතුය. පසුව, සේවාදායකයාගේ අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය කළ යුතුය. ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකු සඳහා, මුල් විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක්, රියදුරු බලපත්‍රයක් හෝ හැඳුනුම්පතක් ඉල්ලා සිටීමෙන් මෙම සත්‍යාපනය කළ හැකිය. නෛතික ආයතන වන සේවාදායකයින්ට වෙළඳ ලේඛනයෙන් උපුටා ගැනීමක් හෝ වෙනත් විශ්වාසදායක ලියකියවිලි හෝ ජාත්‍යන්තර ගමනාගමනයේ සිරිත වන දත්ත ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිය යුතුය. මෙම තොරතුරු ආයතනය විසින් වසර පහක් රඳවා තබා ගත යුතුය.

අනන්‍යතාවය UBO

සේවාදායකයා නීත්‍යානුකූල පුද්ගලයෙක්, හවුල්කාරිත්වයක්, පදනමක් හෝ විශ්වාසයක් නම්, UBO හඳුනාගෙන සත්‍යාපනය කළ යුතුය. නෛතික පුද්ගලයෙකුගේ UBO යනු ස්වාභාවික පුද්ගලයෙකි:

 • සේවාදායකයාගේ ප්‍රාග්ධනය සඳහා 25% කට වඩා වැඩි පොලියක් දරයි; හෝ
 • සේවාදායකයාගේ කොටස් හිමියන්ගේ මහා සභා රැස්වීමේදී 25% හෝ ඊට වැඩි කොටස් හෝ ඡන්ද අයිතිය භාවිතා කළ හැකිය; හෝ
 • සේවාදායකයකු තුළ සත්‍ය පාලනය කළ හැකිය; හෝ
 • අත්තිවාරමක හෝ භාරයක වත්කම්වලින් 25% ක් හෝ වැඩි ගණනක ප්‍රතිලාභියා; හෝ
 • සේවාදායකයින්ගේ වත්කම්වලින් 25% ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් කෙරෙහි විශේෂ පාලනයක් ඇත.

හවුල්කාරිත්වයේ UBO යනු හවුල්කාරිත්වය විසුරුවා හැරීමේදී 25% හෝ ඊට වැඩි වත්කම්වල කොටසකට හිමිකම් ඇති හෝ 25% හෝ ඊට වැඩි ලාභයේ කොටසකට හිමිකම් ඇති ස්වාභාවික පුද්ගලයා ය. භාරයක් සමඟ, ගැලපුම්කරු (ය) සහ භාරකරු (ය) හඳුනාගත යුතුය.

UBO හි අනන්‍යතාවය තීරණය කළ විට, මෙම අනන්‍යතාවය සත්‍යාපනය කළ යුතුය. ආයතනයක් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇති අවදානම් තක්සේරු කළ යුතුය; මෙම අවදානම් අනුව UBO හි සත්‍යාපනය සිදුවිය යුතුය. මෙය අවදානම් පදනම් කරගත් සත්‍යාපනය ලෙස හැඳින්වේ. සත්‍යාපනය කිරීමේ වඩාත් ගැඹුරුම ක්‍රමය නම්, පොදු ලේඛනයේ හෝ වෙනත් විශ්වාසදායක ප්‍රභවයන්හි ඔප්පු, කොන්ත්‍රාත්තු සහ ලියාපදිංචි කිරීම් වැනි යටින් පවතින ලියකියවිලි මගින් තීරණය කිරීම ය. මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් ඉහළ අවදානමක් ඇති විට මෙම තොරතුරු ඉල්ලා සිටිය හැකිය. අඩු අවදානමක් ඇති විට, ආයතනයකට සේවාදායකයාට UBO ප්‍රකාශයක් අත්සන් කළ හැකිය. මෙම ප්‍රකාශය අත්සන් කිරීමෙන් සේවාදායකයා UBO හි අනන්‍යතාවයේ නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කරයි.

පැවරුමේ හෝ ගනුදෙනුවේ අරමුණ සහ ස්වභාවය

Institutions must conduct research on the background and purpose of an intended business relationship or transaction. This should prevent the services of institutions from being used for money laundering or the financing of terrorism. The investigation on the nature of the assignment or transaction should be risk-based.[6] When the nature of the assignment or transaction has been determined, this must be recorded in a register.

2.2 සරල කළ සේවාදායකයා නිසි කඩිසරකම

සරල සේවාදායකයෙකුගේ නිසි කඩිසරකම පැවැත්වීමෙන් ආයතනයක් Wwft සමඟ අනුකූල වීමට ඉඩ ඇත. දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි, අවදානම් විශ්ලේෂණයක පදනම මත සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම පැවැත්වීමේ තීව්‍රතාවය තීරණය වේ. මෙම විශ්ලේෂණයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම අඩු බව පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, සරල කළ සේවාදායකයා විසින් නිසි කඩිසරකමක් කළ හැකිය. Wwft ට අනුව, සේවාදායකයා බැංකුවක්, ජීවිත රක්ෂණකරුවෙකු හෝ වෙනත් මූල්‍ය ආයතනයක්, ලැයිස්තුගත සමාගමක් හෝ යුරෝපා සංගම් රජයේ ආයතනයක් නම් සරල සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම ප්‍රමාණවත් වේ. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, 2.1 හි විස්තර කර ඇති ආකාරයට සේවාදායකයාගේ අනන්‍යතාවය සහ ගනුදෙනුවේ අරමුණ හා ස්වභාවය පමණක් තීරණය කර වාර්තාගත කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාවේ දී සේවාදායකයාගේ සත්‍යාපනය සහ UBO හඳුනා ගැනීම සහ සත්‍යාපනය අවශ්‍ය නොවේ.

2.3 වැඩි දියුණු කළ සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම

සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම වැඩි දියුණු කළ යුතු අවස්ථාව ද විය හැකිය. මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම ඉහළ මට්ටමක පවතින විට මෙය සිදු වේ. Wwft ට අනුව, වැඩි දියුණු කළ සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම පහත සඳහන් අවස්ථාවන්හිදී පැවැත්විය යුතුය:

 • කල්තියාම, මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම වැඩි බවට සැකයක් පවතී;
 • සේවාදායකයා හඳුනාගැනීමේදී භෞතිකව නොසිටිනු ඇත;
 • සේවාදායකයා හෝ UBO යනු දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකි.

මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ වැඩි අවදානමක් ඇතැයි සැක කෙරේ

මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීමේ ඉහළ අවදානමක් ඇති බව අවදානම් විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්නුම් කරන විට, වැඩි දියුණු කළ සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම සිදු කළ යුතුය. මෙම වැඩිදියුණු කළ සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම සේවාදායකයාගෙන් යහපත් චර්යා සහතිකයක් ඉල්ලා සිටීමෙන්, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සහ ප්‍රොක්සිවල බලධාරීන් හා කාර්යයන් පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීමෙන් හෝ බැංකුවේ ඉල්ලීම ඇතුළුව අරමුදල්වල මූලාරම්භය සහ ගමනාන්තය විමර්ශනය කිරීමෙන් සිදු කළ හැකිය. ප්‍රකාශ. ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග තත්වය මත රඳා පවතී.

සේවාදායකයා හඳුනාගැනීමේදී භෞතිකව නොමැත

සේවාදායකයා හඳුනාගැනීමේදී භෞතිකව නොසිටින්නේ නම්, මෙය මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ වැඩි අවදානමක් ඇති කරයි. එවැනි අවස්ථාවකදී, මෙම විශේෂිත අවදානමට වන්දි ගෙවීමට පියවර ගත යුතුය. අවදානම පියවා ගැනීමට ආයතනවලට ඇති විකල්ප මොනවාදැයි Wwft ඇඟවුම් කරයි:

 • අතිරේක ලියකියවිලි, දත්ත හෝ තොරතුරු මත සේවාදායකයා හඳුනා ගැනීම (නිදසුනක් ලෙස විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ හෝ අපෝස්තුළුවරුන්ගේ නොතාරිස් පිටපතක්);
 • ඉදිරිපත් කරන ලද ලේඛනවල සත්‍යතාව තක්සේරු කිරීම;
 • ව්‍යාපාර සම්බන්ධතාවයට හෝ ගනුදෙනුවට අදාළ පළමු ගෙවීම සිදු කරනු ලබන්නේ සාමාජික රටක ලියාපදිංචි කාර්යාලයක් ඇති බැංකුවක් සමඟ හෝ සේවාදායකයකුගේ ගිණුමක් වෙනුවෙන් හෝ වියදමින් බව සහතික කිරීම. මෙම ප්‍රාන්තයේ ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීමට බලපත්‍රය.

හඳුනාගැනීමේ ගෙවීමක් කරන්නේ නම්, අපි ව්‍යුත්පන්න හඳුනා ගැනීම ගැන කතා කරමු. මෙයින් අදහස් කරන්නේ යම් ආයතනයක් කලින් කළ සේවාදායකයාගේ දත්ත නිසි කඩිසරව භාවිතා කළ හැකි බවයි. හැඳුනුම්පත් ගෙවීම සිදුවන බැංකුව ද Wwft හෝ වෙනත් සාමාජික රටක ඒ හා සමාන අධීක්ෂණයකට යටත් වන ආයතනයක් වන බැවින් ව්‍යුත්පන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, මෙම හඳුනාගැනීමේ ගෙවීම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සේවාදායකයා බැංකුව විසින් දැනටමත් හඳුනාගෙන ඇත.

සේවාදායකයා හෝ UBO යනු දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයෙකි

දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයන් (පීඊපී) යනු නෙදර්ලන්තයේ හෝ විදේශයන්හි ප්‍රමුඛ දේශපාලන තනතුරක් දරන හෝ වසරකට පෙර එවැනි තනතුරක් දැරූ පුද්ගලයන් වන අතර,

 • විදේශයක ජීවත් වීම (ඔවුන්ට ලන්දේසි ජාතිකත්වයක් හෝ වෙනත් ජාතිකත්වයක් තිබේද නැද්ද යන්න නොසලකා);

OR

 • නෙදර්ලන්තයේ ජීවත් වන නමුත් ලන්දේසි ජාතිකත්වයක් නොමැත.

පුද්ගලයෙකු PEP වේ ද යන්න සේවාදායකයා සහ සේවාදායකයාගේ ඕනෑම UBO සඳහා විමර්ශනය කළ යුතුය. පහත සඳහන් පුද්ගලයින් ඕනෑම අවස්ථාවක PEP හි අය වේ:

 • රාජ්‍ය නායකයින්, රජයේ ප්‍රධානීන්, ඇමතිවරුන් සහ රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්;
 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු;
 • ඉහළ අධිකරණ බලධාරීන්ගේ සාමාජිකයින්;
 • මහ බැංකුවල විගණන කාර්යාල සහ කළමනාකරණ මණ්ඩලවල සාමාජිකයින්;
 • තානාපතිවරුන්, චාජ් ඩිෆයර්ස් සහ ජ්‍යෙෂ් military හමුදා නිලධාරීන්;
 • විධායක සහ අධීක්ෂණ යන පරිපාලන ආයතනවල සාමාජිකයින්;
 • පොදු සමාගම්වල අවයව;
 • immediate family members or close associates of the above persons.[7]

When a PEP is involved, the institution should collect and verify more data to sufficiently reduce and control the high risk of money laundering and terrorist financing.[8]

3. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීම

සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම සම්පූර්ණ වූ විට, යෝජිත ගනුදෙනුව අසාමාන්‍යද යන්න ආයතනය විසින් තීරණය කළ යුතුය. මෙය එසේ නම්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සිදුවිය හැකි නම්, ගනුදෙනුව වාර්තා කළ යුතුය.

සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම නීතියෙන් නියම කර ඇති දත්ත සපයා නොමැති නම් හෝ මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට සම්බන්ධ බවට ඇඟවුම් තිබේ නම්, ගනුදෙනුව FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය. මෙය Wwft අනුව ය. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් තිබේද යන්න තීරණය කිරීමට ආයතනවලට හැකි පදනම මත ලන්දේසි බලධාරීන් ආත්මීය හා වෛෂයික ඇඟවුම් පිහිටුවා ඇත. එක් දර්ශකයක් නිකුත් වී ඇත්නම්, ගනුදෙනුව අසාමාන්‍ය යැයි උපකල්පනය කෙරේ. මෙම ගනුදෙනුව හැකි ඉක්මනින් FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය. පහත දැක්වෙන දර්ශක ස්ථාපිත කර ඇත:

විෂයානුබද්ධ දර්ශක

 1. ආයතනයට මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය සම්බන්ධ විය හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීමට හේතු ඇති ගනුදෙනුවක්. මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකාය විසින් විවිධ අවදානම් රටවල් හඳුනාගෙන ඇත.

වෛෂයික දර්ශක

 1. මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් සැපයීම සම්බන්ධයෙන් පොලීසියට හෝ රජයේ නඩු පැවරීමේ සේවයට වාර්තා කෙරෙන ගනුදෙනු ද FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය. සියල්ලට පසු, මෙම ගනුදෙනු මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණයට සම්බන්ධ විය හැකිය යන උපකල්පනය තිබේ.
 2. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමේ සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීමේදී උපායමාර්ගික අඩුපාඩුකම් ඇති රාජ්‍යයක් ලෙස අමාත්‍ය රෙගුලාසි මගින් නම් කරන ලද ප්‍රාන්තයක (නෛතික) පුද්ගලයෙකුගේ හෝ එහි ලියාපදිංචි ලිපිනය ඇති ගනුදෙනුවක්.
 3. වාහන, නැව්, කලා වස්තූන් හෝ ස්වර්ණාභරණ එකක් හෝ වැඩි ගණනක් (අර්ධ වශයෙන්) මුදල් ගෙවීමක් සඳහා විකුණනු ලබන ගනුදෙනුවක් වන අතර, එම මුදල ගෙවිය යුතු මුදල ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි ය.
 4. වෙනත් මුදල් සඳහා හෝ කුඩා සිට විශාල නිකායන් දක්වා මුදල් හුවමාරුව සිදුවන ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා ගනුදෙනුවක්.
 5. ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් හෝ පෙරගෙවුම් ගෙවීම් උපකරණයක් වෙනුවෙන් ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා මුදල් තැන්පතුවක්.
 6. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පතක් හෝ පෙරගෙවුම් ගෙවීම් උපකරණයක් භාවිතා කිරීම.
 7. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා ගනුදෙනුවක්, ආයතනයට මුදල් හරහා හෝ මුදල් වශයෙන් ගෙවා, චෙක්පත් දරන්නාට, පෙර ගෙවුම් උපකරණයක් සමඟ හෝ ඒ හා සමාන ගෙවීම් ක්‍රමයක් සමඟ.
 8. හොඳ හෝ භාණ්ඩ කිහිපයක් උකස් සාප්පුවක පාලනය යටතට ගෙන එන ගනුදෙනුවක් වන අතර, උකස් සාප්පුව විසින් හුවමාරු කර ගත හැකි මුදල ඩොලර් 25,000 ක් හෝ ඊට වැඩි වේ.
 9. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා ගනුදෙනුවක්, ආයතනයට මුදල් මගින් හෝ චෙක්පත් සමඟ, පෙරගෙවුම් උපකරණයක් සමඟ හෝ විදේශ මුදල්වලින් ගෙවනු ලැබේ.
 10. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලකට කාසි, මුදල් නෝට්ටු හෝ වෙනත් වටිනා භාණ්ඩ තැන්පත් කිරීම.
 11. ඩොලර් 15,000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් සඳහා ගිරෝ ගෙවීම් ගනුදෙනුවක්.
 12. A money transfer for an amount of €2,000 or more, unless it concerns a money transfer from an institution that leaves the settlement for this transfer to another institution that is subject to the obligation to report unusual transaction, deriving from the Wwft.[9]

සියලුම ආයතන සඳහා සියලුම දර්ශක අදාළ නොවේ. එය රඳා පවතින්නේ ආයතනයට අදාළ වන දර්ශක වර්ගය මත ය. ඉහත විස්තර කර ඇති පරිදි එක් ගනුදෙනුවක් යම් ආයතනයක සිදු වූ විට මෙය අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් ලෙස සැලකේ. මෙම ගනුදෙනුව FIU වෙත වාර්තා කළ යුතුය. FIU වාර්තාව අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තාවක් ලෙස ලියාපදිංචි කරයි. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුව සැක සහිත දැයි FIU තක්සේරු කරන අතර එය අපරාධ විමර්ශන අධිකාරියක් හෝ ආරක්ෂක සේවාවක් විසින් විමර්ශනය කළ යුතුය.

4. වන්දි ගෙවීම

යම් ආයතනයක් අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් FIU වෙත වාර්තා කරන්නේ නම්, මෙම වාර්තාවට වන්දි ගෙවීම අවශ්‍ය වේ. Wwft ට අනුව, වාර්තාවක සන්දර්භය තුළ හොඳ විශ්වාසයකින් FIU වෙත ලබා දී ඇති දත්ත හෝ තොරතුරු, මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ සැකයක් සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කළ ආයතනය පිළිබඳ විමර්ශනයක් හෝ නඩු පැවරීමක පදනමක් ලෙස හෝ සේවය කළ නොහැකිය. හෝ මෙම ආයතනය විසින් ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය කිරීම. තවද, මෙම දත්ත වලට අධිචෝදනා පත්‍රයක් ලෙස සේවය කළ නොහැක. Wwft වෙතින් ව්‍යුත්පන්න කිරීම වාර්තා කිරීමේ බැඳීමට අනුකූල වනු ඇතැයි යන සාධාරණ උපකල්පනය තුළ ආයතනයක් විසින් FIU වෙත සපයන ලද දත්ත සඳහා ද මෙය අදාළ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් පිළිබඳ වාර්තාවක සන්දර්භය තුළ ආයතනයක් FIU වෙත ලබා දී ඇති තොරතුරු, මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණයකදී ආයතනයට එරෙහිව භාවිතා කළ නොහැකි බවයි. FIU වෙත දත්ත සහ තොරතුරු සැපයූ ආයතනයෙහි සේවය කරන පුද්ගලයින්ට ද මෙම වන්දි මුදල අදාළ වේ. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් යහපත් විශ්වාසයකින් වාර්තා කිරීමෙන් සාපරාධී වන්දි ලබා දෙනු ලැබේ.

තවද, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කළ හෝ Wwft පදනම මත අමතර තොරතුරු සැපයූ ආයතනයක් හේතුවෙන් තෙවන පාර්ශවයකට සිදුවූ හානියකට වගකිව යුතු නොවේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවේ වාර්තාවේ ප්‍රති client ලයක් ලෙස සේවාදායකයෙකුට සිදුවන හානිය සම්බන්ධයෙන් ආයතනයක් වගකිව නොහැකි බවයි. එබැවින් අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමේ බැඳීමට අනුකූල වීමෙන් ආයතනයට සිවිල් වන්දි ලබා දෙනු ලැබේ. අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කළ හෝ තොරතුරු FIU වෙත ලබා දුන් ආයතනයෙහි සේවය කරන පුද්ගලයින්ට ද මෙම සිවිල් වන්දි ගෙවීම අදාළ වේ.

5. Wwft වෙතින් ලබාගත් වෙනත් බැඳීම්

සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම හා අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු FIU වෙත වාර්තා කිරීමේ බැඳීමට අමතරව, Wwft විසින් රහස්‍යභාවය පිළිබඳ වගකීමක් සහ ආයතන සඳහා පුහුණු බැඳීමක් ද දරයි.

රහස්‍යභාවය පිළිබඳ බැඳීම

රහස්‍යභාවයේ බැඳීම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ආයතනයකට FIU වෙත වාර්තාවක් සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදී මූල්‍යකරණය ගනුදෙනුවකට සම්බන්ධ බවට සැකයක් ගැන කිසිවෙකුට දැනුම් දිය නොහැකි බවයි. මේ පිළිබඳව සේවාදායකයාට දැනුම් දීම පවා ආයතනයට තහනම්ය. මෙයට හේතුව FIU විසින් අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුව පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරනු ඇත. රහස්‍යභාවයේ බැඳීම ස්ථාපනය කර ඇත්තේ පර්යේෂණයට ලක්වන පාර්ශ්වයන්ට සාක්ෂි බැහැර කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම වැළැක්වීම සඳහා ය.

පුහුණු වගකීම

Wwft ට අනුව, ආයතනවලට පුහුණු වගකීමක් ඇත. මෙම පුහුණු බැඳීම මඟින් ආයතනයේ සේවකයින් තම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා අදාළ වන බැවින් Wwft හි විධිවිධාන පිළිබඳව දැන සිටිය යුතුය. සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම නිසි ලෙස කරගෙන යාමට සහ අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් හඳුනා ගැනීමට සේවකයින්ට හැකි විය යුතුය. මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වරින් වර පුහුණුව අනුගමනය කළ යුතුය.

6. Wwft සමඟ අනුකූල නොවීමේ ප්‍රතිවිපාක

විවිධ වගකීම් Wwft වෙතින් ලබා ගනී: සේවාදායකයා නිසි කඩිසරව පැවැත්වීම, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම, රහස්‍යභාවය පිළිබඳ වගකීමක් සහ පුහුණු බැඳීමක්. විවිධ දත්ත ද පටිගත කර ගබඩා කළ යුතු අතර මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම අවම කිරීමට ආයතනයක් පියවර ගත යුතුය.

ආයතනයක් ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති බැඳීම්වලට අනුකූල නොවන්නේ නම්, පියවර ගනු ලැබේ. ආයතන වර්ගය මත පදනම්ව, Wwft සමඟ අනුකූල වීමේ අධීක්ෂණය සිදු කරනු ලබන්නේ බදු අධිකාරීන් / කාර්යාංශ අධීක්ෂණ Wwft, ලන්දේසි මහ බැංකුව, මූල්‍ය වෙළඳපොළ සඳහා ලන්දේසි අධිකාරිය, මූල්‍ය අධීක්ෂණ කාර්යාලය හෝ ලන්දේසි නීති Bar සංගමය විසිනි. ආයතනයක් Wwft හි විධිවිධානවලට නිවැරදිව අනුකූලද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම අධීක්ෂකවරුන් අධීක්ෂණ පරීක්ෂණ පවත්වයි. මෙම පරීක්ෂණ වලදී අවදානම් ප්‍රතිපත්තියේ දළ සටහන හා පැවැත්ම තක්සේරු කෙරේ. ආයතන ඇත්ත වශයෙන්ම අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කරන බව සහතික කිරීම ද විමර්ශනයේ අරමුණයි. Wwft හි විධිවිධාන උල්ලං are නය වී ඇත්නම්, වර්ධක ද penalty ුවමක් හෝ පරිපාලන දඩයකට යටත්ව නියෝගයක් පැනවීමට අධීක්ෂණ බලධාරීන්ට බලය ඇත. අභ්‍යන්තර ක්‍රියා පටිපාටි සංවර්ධනය කිරීම හා සේවකයින් පුහුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් අනුගමනය කරන ලෙස ආයතනයකට උපදෙස් දීමට ද ඔවුන්ට හැකියාවක් ඇත.

අසාමාන්‍ය ගනුදෙනුවක් වාර්තා කිරීමට ආයතනයක් අපොහොසත් වී ඇත්නම්, Wwft උල්ලං violation නය වීමක් සිදුවනු ඇත. වාර්තා කිරීමට අපොහොසත් වීම හිතාමතා හෝ අහම්බෙන් සිදු වූවක්ද යන්න ගැටළුවක් නොවේ. යම් ආයතනයක් Wwft උල්ලං If නය කරන්නේ නම්, මෙය ලන්දේසි ආර්ථික අපරාධ පනතට අනුව ආර්ථික වරදකි. ආයතනයක වාර්තාකරණ හැසිරීම පිළිබඳව FIU විසින් වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවැත්විය හැකිය. බරපතල නඩු වලදී, අධීක්ෂණ බලධාරීන් විසින් උල්ලං violation නය කිරීම් ලන්දේසි රජයේ නීති ut වරයාට වාර්තා කළ හැකිය, එවිට ආයතනය පිළිබඳ අපරාධ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කළ හැකිය. Wwft හි විධිවිධානවලට අනුකූල නොවන නිසා ආයතනයට එරෙහිව නඩු පවරනු ලැබේ.

7. නිගමනය

Wwft යනු බොහෝ ආයතනවලට අදාළ වන නීතියකි. එබැවින්, Wwft සමඟ අනුකූල වීම සඳහා ඔවුන් විසින් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් මොනවාදැයි දැන ගැනීම මෙම ආයතනවලට වැදගත් වේ. සේවාදායකයාගේ නිසි කඩිසරකම, අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම, රහස්‍යභාවයේ බැඳීම සහ පුහුණු බැඳීම Wwft වෙතින් ලබා ගනී. මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදීන්ට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම හැකි තරම් කුඩා බව සහතික කිරීම සඳහා මෙම බැඳීම් ස්ථාපිත කර ඇති අතර මෙම ක්‍රියාකාරකම් සිදුවෙමින් පවතින බවට සැකයක් ඇති වූ විට වහාම පියවර ගත හැකිය. ආයතන සඳහා, අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ ඒ අනුව පියවර ගැනීම වැදගත් ය. ආයතනයේ වර්ගය සහ ආයතනයක් විසින් කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් මත පදනම්ව, විවිධ නීති අදාළ විය හැකිය.

Wwft වෙතින් ලබා ගන්නා බැඳීම් වලට ආයතන අනුකූල විය යුතු බව පමණක් නොව, ආයතන සඳහා වෙනත් ප්‍රතිවිපාක ද පැමිණේ. FIU වෙත හොඳ විශ්වාසයකින් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ විට, ආයතනයට අපරාධ සහ සිවිල් වන්දි ලබා දෙනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවකදී ආයතනය විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු ඊට එරෙහිව භාවිතා කළ නොහැක. වාර්තාවකින් FIU වෙත ලබාගත් සේවාදායකයාට වන හානිය සඳහා වන සිවිල් වගකීම ද බැහැර කර ඇත. අනෙක් අතට, Wwft උල්ලං is නය වන විට ප්රතිවිපාක ඇත. නරකම අවස්ථාවක, ආයතනයකට සාපරාධී නඩු පැවරිය හැකිය. එබැවින්, මුදල් විශුද්ධිකරණය හා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් යෙදවීමේ අවදානම අවම කිරීම පමණක් නොව, තමන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ආයතන Wwft හි විධිවිධානවලට අනුකූල වීම ඉතා වැදගත් වේ.
_____________________________

[1] ‘Wat is de Wwft’, බෙලස්ටිංඩියන්ස්ට් 09-07-2018, www.belastingdienst.nl.

[2] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 808, 3, පි. 3 (එම්වීටී).

[4] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 808, 3, පි. 3 (එම්වීටී).

[5] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 808, 3, පි. 8 (එම්වීටී).

[6] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 808, 3, පි. 3 (එම්වීටී).

[7] ‘Wat is een PEP’, Autoriteit Finciele Markten 09-07-2018, www.afm.nl.

[8] කමර්ස්ටුකන් II 2017/18, 34 808, 3, පි. 4 (එම්වීටී).

[9] ‘Meldergroepen’, FIU 09-07-2018, www.fiu-nederland.nl.

බෙදාගන්න