ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

අධිකරණය සඳහා වූ යුරෝපීය කවුන්සිල ජාලයේ (ENCJ) සාමාජිකයෙකු ලෙස පෝලන්තය අත්හිටුවන ලදි

අධිකරණය සඳහා වන යුරෝපීය කවුන්සිල ජාලය

අධිකරණය සඳහා වූ යුරෝපීය කවුන්සිල ජාලය (ENCJ) පෝලන්තය සාමාජිකයෙකු ලෙස අත්හිටුවා තිබේ. මෑත කාලීන ප්‍රතිසංස්කරණ මත පදනම්ව පෝලන්ත අධිකරණ අධිකාරියේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සැක ඇති බව ENCJ පවසයි. පෝලන්ත පාලක පක්ෂ නීතිය සහ යුක්තිය (පීඑස්) පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රැඩිකල් ප්‍රතිසංස්කරණ කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබේ. මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ මගින් අධිකරණ අධිකාරිය කෙරෙහි රජයට වැඩි බලයක් ලබා දේ. ENCJ ප්‍රකාශ කරන්නේ පෝලන්තය අත්හිටුවීම අත්‍යවශ්‍ය වූ 'ආන්තික තත්වයන්' 'බවයි.

තවත් කියවන්න: https://nos.nl/artikel/2250880-polen-geschorst-als-lid-van-europees-netwerk-voor-rechtspraak.html

බෙදාගන්න