ඔබ ඔබේ සමාගම විකිණීමට සැලසුම් කරනවාද?

Amsterdam අභියාචනාධිකරණය

එවිට ඔබේ සමාගමේ වැඩ සභාවට අදාළ රාජකාරි පිළිබඳව නිසි උපදෙස් ඉල්ලා සිටීම නුවණට හුරුය. එසේ කිරීමෙන්, ඔබට විකුණුම් ක්රියාවලියට ඇති විය හැකි බාධාව වළක්වා ගත හැකිය. හි මෑත කාලීන තීන්දුවක Amsterdam අභියාචනාධිකරණය, ව්‍යවසාය අංශය විසින් විකුණන ලද නීත්‍යානුකූල ආයතනය සහ එහි කොටස් හිමියන් විසින් විකුණන ලද සමාගමේ වැඩ සභාව කෙරෙහි ඔවුන්ගේ රැකවරණය පිළිබඳ වගකීම කඩ කළ බවට තීන්දු කළේය.

විකිණුම් නෛතික ආයතනය සහ එහි කොටස් හිමියන් වැඩ සභාවට කාලෝචිත හා ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලබා නොදුන් අතර, විශේෂඥයින්ගේ පැවරුම් නිකුත් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් වැඩ සභාව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අපොහොසත් වූ අතර, ඔවුන් නියමිත වේලාවට සහ කලින් වැඩ සභාව සමඟ සාකච්ඡා නොකළහ. උපදෙස් ඉල්ලීමට. ඒ නිසා සමාගම විකිණීමට ගත් තීරණය සාධාරණ නැහැ. තීරණය සහ තීරණයේ ප්රතිවිපාක අවලංගු කළ යුතුය. මෙය වළක්වා ගත හැකිව තිබූ අනවශ්‍ය සහ අනවශ්‍ය තත්ත්වයකි.

Law & More