ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

සෑම සංවිධානයක්ම සිය ක්‍රියාකාරකම් අවංකව සිදු නොකරයි…

විස්ල්බ්ලොවර්ස් සඳහා වූ පනත

සෑම සංවිධානයක්ම සිය ක්‍රියාකාරකම් අවංකව සිදු නොකරයි. කෙසේවෙතත්, බොහෝ දෙනෙක් අනතුරු ඇඟවීම ශබ්ද කිරීමට බිය වෙති. 2016 ජුලි මාසයේ සිට බලාත්මක වූ විස්ල්බ්ලොවර්ස් සඳහා වූ හවුස් පනත මෙය වෙනස් කිරීම සඳහා වූ අතර සේවකයින් 50 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින සංවිධානවල අක්‍රමිකතා වාර්තා කිරීම සඳහා නීති රීති සම්පාදනය කරයි. ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන්, පනත ගොඩනඟා ඇත්තේ සේවායෝජකයා සහ සේවකයා වටා ය. සේවා නියුක්ති නීතියට වඩා වෙනස් ආකාරයකින්, මෙම නියමයන් පුළුල් ලෙස අර්ථකථනය කරනු ලබන්නේ පනතේ ආලෝකයෙනි. එබැවින්, නිදහස් සේවකයා ද මෙම නීතිවලට යටත් වේ.

22-02-2017

බෙදාගන්න