නෙදර්ලන්තයේ කම්කරුවන්ට වැඩ වර්ජනය කිරීමේ අයිතියට වැඩි වැදගත්කමක් ඇත.

නෙදර්ලන්තයේ කම්කරුවන්ට වැඩ වර්ජනය කිරීමේ අයිතියට වැඩි වැදගත්කමක් ඇත. ලන්දේසි හාම්පුතුන් වැඩ වර්ජන ඉවසා සිටිය යුතු අතර, එමඟින් ඔවුන්ට සිදුවිය හැකි අහිතකර ප්‍රතිවිපාක ද ඇතුළත් වේ. මෙම අයිතිය භාවිතා කිරීමෙන් සේවකයින් වලක්වනු නොලබන බවට සහතික වීම සඳහා, ලන්දේසි මධ්‍යම අභියාචනා මණ්ඩලය තීන්දු කළේ වැඩ වර්ජනයක් විරැකියා ප්‍රතිලාභයේ උච්චයට බලපාන්නේ නැති බවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ විරැකියා ප්‍රතිලාභය ගණනය කරනු ලබන පදනම මත සේවකයෙකුගේ දෛනික වැටුප තවදුරටත් වැඩ වර්ජනයකට ly ණාත්මක ලෙස බලපාන්නේ නැති බවයි.

11-04-2017

බෙදාගන්න