ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

1 ජූලි 2017 සිට නෙඩර්ලන්ඩ්ස් හි අවම වැටුප් වෙනස්වීම්

සේවකයාගේ වයස

නෙදර්ලන්තයේ අවම වැටුප සේවකයාගේ වයස මත රඳා පවතී. අවම වැටුප පිළිබඳ නීති රීති වාර්ෂිකව වෙනස් විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, 1 ජූලි 2017 වන දින සිට අවම වැටුප 1.565,40 සහ ඊට වැඩි සේවකයින් සඳහා මසකට ඩොලර් 22 කි.

2017-05-30

බෙදාගන්න