නඩු විභාගයේදී කෙනෙකුට නිතරම පොරබැදීමක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය…

ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය

නඩු කටයුතුවලදී කෙනෙකුට නිතරම පොරබැදීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි අතර ඔහු කීවාය. නඩුව තවදුරටත් පැහැදිලි කිරීම සඳහා, සාක්ෂිකරුවන්ගේ නඩු විභාගයට අධිකරණය නියෝග කළ හැකිය. එවැනි ශ්‍රවණයක එක් ලක්ෂණයක් වන්නේ ස්වයංසිද්ධතාවයයි. හැකිතාක් නොදැනුවත්ව පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා, නඩු විභාගය විනිසුරුවරයා ඉදිරියේ 'ස්වයංසිද්ධව' සිදුවනු ඇත. ක්‍රියා පටිපාටික ආර්ථිකයේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන්, පූර්ව ලිඛිත ප්‍රකාශයක පදනම මත නඩු විභාගය පැවැත්වීමට අවසර ඇති බව ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය දැන් තීරණය කර තිබේ. දෙසැම්බර් 23 වන දින මෙම විශේෂ නඩුවේදී, සාක්ෂිකරුවන් හය දෙනාටම ඇහුම්කන් දීමට වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ලිඛිත ප්‍රකාශයන් සාක්ෂි තක්සේරු කිරීමේදී අඩු විශ්වසනීයත්වයක් ඇති කළ හැකි බව අධිකරණය ඒ අනුව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය.

 

Law & More