නීතිමය ක්‍රියා පටිපාටිවල අරමුණ ගැටලුවකට විසඳුමක් සෙවීමයි

Legal problems

නෛතික ක්‍රියා පටිපාටීන් ගැටළුවකට විසඳුමක් සෙවීමට අදහස් කරන නමුත් බොහෝ විට සම්පූර්ණ ප්‍රතිවිරුද්ධතාව අත්කර ගනී. ලන්දේසි පර්යේෂණ ආයතනයක් වන හයිල් හි පර්යේෂණයකට අනුව, සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවලි ආකෘතිය (ඊනියා තරඟාවලි ආකෘතිය) ඒ වෙනුවට පාර්ශවයන් අතර බෙදීමක් ඇති කරන බැවින් නීතිමය ගැටලු අඩු වශයෙන් විසඳනු ලැබේ. එහි ප්‍රති As ලයක් ලෙස, අධිකරණයේ ලන්දේසි කවුන්සිලය විසින් පර්යේෂණාත්මක විධිවිධාන හඳුන්වාදීමට උපදෙස් දෙන අතර, එමඟින් විනිසුරුවරුන්ට වෙනත් ආකාරවලින් අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

බෙදාගන්න