ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

අයින්ඩ්හොවන් හි විද්‍යා උද්‍යානයේ පිහිටි නීති ආයතනයක් ලෙස…

නීති ආයතනය

අයින්ඩ්හොවන් හි විද්‍යා උද්‍යානයේ පිහිටි නීති ආයතනයක් ලෙස, ආරම්භක ව්‍යවසායකයින්ට අපි විශාල වටිනාකමක් ලබා දෙමු. අප ඊයේ ලියා ඇති පරිදි, ආරම්භක ව්‍යාපාරවල වැදගත්කම ද රජය විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර, එය 2017 දී සිදුවීමට නියමිත වෙනස්කම් ලැයිස්තුව මෑතකදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමඟ ඇය සනාථ කරයි. අධ්‍යක්ෂක හිමිකරුවන් වශයෙන් ව්‍යවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ ආරම්භක ව්‍යාපාරවල ආයෝජන වැඩි කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත ( DGA හි) අඩු ගෙවනු ලැබේ. පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැඩි මුදලක් ලබා දෙනු ඇත. පොදුවේ සමාගම් සඳහාද ශුභ ආරංචියක් ඇත: ජනවාරි 1 වනදා සිට විදේශීය කොටස් හිමියන්ට වැඩිපුර ගෙවන ලාභාංශ බද්ද අය කර ගත හැකිය.

බෙදාගන්න