1 ජූලි 2017 වන දින නෙදර්ලන්තයේ කම්කරු නීතිය වෙනස් වේ…

1 ජූලි 2017 වන දින නෙදර්ලන්තයේ කම්කරු නීතිය වෙනස් වේ. ඒ සමඟම සෞඛ්‍යය, ආරක්ෂාව සහ වැළැක්වීම සඳහා කොන්දේසි.

සේවා කොන්දේසි රැකියා සම්බන්ධතාවයේ වැදගත් සාධකයකි. එබැවින් සේවා යෝජකයන්ට සහ සේවකයින්ට පැහැදිලි ගිවිසුම් වලින් ප්‍රතිලාභ ලබාගත හැකිය. මේ මොහොතේ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණ සේවා, සමාගම් වෛද්‍යවරුන් සහ සේවා යෝජකයින් අතර විශාල විවිධ ගිවිසුම් ඇති අතර එමඟින් ප්‍රමාණවත් සැලකිල්ලක් නොලැබේ. මෙම තත්වයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා රජය මූලික කොන්ත්‍රාත්තුව හඳුන්වා දෙයි.

ස්ටැපෙන්ප්ලාන් ආර්බොසෝර්ග්

රජය «ස්ටැපෙන්ප්ලාන් ආර්බෝසෝර්ග් launch ද දියත් කරනු ඇත. මෙම සැලැස්ම මඟින් සමාගම තුළ සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යහපත් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය. සේවා යෝජකයාට පමණක් නොව, රැකියා උපදේශක හෝ කාර්ය මණ්ඩල නියෝජනය සහ බාහිර සෞඛ්‍ය හා ආරක්ෂණ සේවාව ද මෙම සැලැස්මේ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇත.

නව ව්‍යවස්ථාවෙන් ඔබේ සංවිධානයට ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක මොනවාදැයි ඔබ සිතනවාද? 13 ජුනි 2017 වන දින සමාජ කටයුතු හා රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් ඩිජිටල් මෙවලම් කට්ටලය «කම්කරු නීතියේ වෙනස්කම්» ඉදිරිපත් කරන ලද අතර එහිදී ඔබට නීති සම්පාදනයේ වෙනස්කම් පිළිබඳ කරුණු පත්‍රිකා, ලේඛන සහ සජීවිකරණ සොයාගත හැකිය.

Law & More