ඔබ කවදා හෝ ඔබේ නිවාඩුව අන්තර්ජාලය හරහා වෙන් කර තිබේද? එවිට ඔබට ඇති අවස්ථා වැඩිය…

ඔබ කවදා හෝ ඔබේ නිවාඩුව අන්තර්ජාලය හරහා වෙන් කර තිබේද? අවසානයේදී ඔබට ඔප්පු කිරීමට වඩා ආකර්ෂණීය දීමනා ඔබට ලැබී ඇති අවස්ථා වැඩි ය. යුරෝපීය කොමිසම සහ යුරෝපා සංගම් පාරිභෝගික ආරක්ෂණ බලධාරීන් විසින් කරන ලද පරීක්ෂාවකින් පෙනී යන්නේ නිවාඩු සඳහා වෙන්කරවා ගැනීමේ වෙබ් අඩවි වලින් තුනෙන් දෙකක් විශ්වාස කළ නොහැකි බවයි. ප්‍රදර්ශනය කරන ලද මිල බොහෝ විට අවසාන මිලට සමාන නොවේ, ප්‍රවර්ධන දීමනා යථාර්ථයේ නොතිබිය හැකිය, මුළු මිල බොහෝ විට අපැහැදිලි වේ හෝ වෙබ් අඩවි සැබෑ කාමර පිරිනැමීම් පිළිබඳව අපැහැදිලි ය. එබැවින් අදාළ නීතිරීතිවලට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙස යුරෝපා සංගම් බලධාරීන් අදාළ වෙබ් අඩවි වලින් ඉල්ලා ඇත.

20-04-2017

බෙදාගන්න