යුරෝපීය කොමිසමට මැදිහත්කරුවන්ට දැනුම් දීමට අවශ්‍යයි…

යුරෝපීය කොමිසමට අවශ්‍ය වන්නේ අතරමැදියන් තම සේවාදායකයින් සඳහා ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන බදු මග හැරීම සඳහා වන ඉදිකිරීම් පිළිබඳව දැනුම් දීමයි.

බදු උපදේශකයින්, ගණකාධිකාරිවරුන්, බැංකු සහ නීති yers යින් (අතරමැදියන්) තම සේවාදායකයින් සඳහා නිර්මාණය කරන බොහෝ දුරට අන්තර්ජාතික මූල්‍ය ඉදිකිරීම් හේතුවෙන් රටවලට බොහෝ විට බදු ආදායම අහිමි වේ. බදු අධිකාරීන් විසින් විනිවිදභාවය වැඩි කිරීම සහ එම බදු මුදල් ගෙවීම සක්‍රීය කිරීම සඳහා යුරෝපා කොමිසම යෝජනා කරන්නේ 1 ජනවාරි 2019 වන දින වන විට මෙම ගනුදෙනුකරුවන් විසින් එම ඉදිකිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීමට මෙම අතරමැදියන් බැඳී සිටින බවයි. සැපයිය යුතු ලිපි ලේඛන යුරෝපා සංගම් දත්ත ගබඩාවක බදු අධිකාරීන්ට ප්‍රවේශ විය හැකිය.

නීති පරිපූර්ණයි

ඒවා සියලු අතරමැදියන්, සියලු ඉදිකිරීම් සහ සියලුම රටවලට අදාළ වේ. මෙම නව නීති රීති අනුගමනය නොකරන අතරමැදියන් අනුමත කරනු ලැබේ. මෙම යෝජනාව යුරෝපීය පාර්ලිමේන්තුවට සහ කවුන්සිලයට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කෙරේ.

Law & More