ප්රවර්ග: බ්ලොග් පුවත්

ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය පැහැදිලි බවක් ලබා දී ඇති අතර එය තීරණය කර ඇත…

වෙළඳපල වටිනාකම ඉල්ලා සිටින්න

එය ඕනෑම කෙනෙකුට සිදුවිය හැකිය: ඔබ සහ ඔබේ මෝටර් රථය රිය අනතුරකට සම්බන්ධ වන අතර ඔබේ මෝටර් රථය සම්පුර්ණ වේ. සම්පුර්ණ වාහනයට වන හානිය ගණනය කිරීම බොහෝ විට දරුණු විවාදයකට තුඩු දෙයි. ලන්දේසි ශ්‍රේෂ් Supreme ාධිකරණය පැහැදිලි බවක් ලබා දී ඇති අතර, එම අවස්ථාවේ දී පාඩු ලබන අවස්ථාවේ දී මෝටර් රථයේ වෙළඳපල වටිනාකම ඉල්ලා සිටිය හැකි බව තීරණය කර තිබේ. මෙය ලන්දේසි නීති මූලධර්මයට අනුව අවාසි සහගත පාර්ශවයට හැකි තරම් හානියක් සිදු නොවන්නේ නම් ඔහු සිටි තත්වයට යථා තත්වයට පත් කළ යුතුය.

බෙදාගන්න