ලන්දේසි ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථාන සියල්ලම පාහේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රසංග ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දෙන බව දන්නා කරුණකි.

ප්‍රවර්ධන අරමුණු සඳහා ප්‍රසංග ප්‍රවේශ පත්‍ර

ලන්දේසි ගුවන්විදුලි මධ්‍යස්ථාන සියල්ලම පාහේ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ප්‍රසංග ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දෙන බව දන්නා කරුණකි. එහෙත්, මෙය සැමවිටම නීත්‍යානුකූල නොවේ. මාධ්‍ය සඳහා ලන්දේසි කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් මෑතකදී එන්පීඕ රේඩියෝ 2 සහ 3 එෆ්එම් වෙත නකල්ස් වලට වඩා රැප් එකක් ලබා දී ඇත. හේතුව? මහජන විකාශකයෙකු ස්වාධීනත්වය මගින් සංලක්ෂිත වේ. එබැවින් මහජන විකාශකයකුගේ වැඩසටහන් වාණිජමය අවශ්‍යතා අනුව වර්ණ ගැන්විය යුතු අතර තෙවන පාර්ශවයන්ගේ 'සාමාන්‍යයට වඩා වැඩි' ලාභ ඉපැයීමක් විකාශකයා විසින් ඇති නොකරනු ඇත. එබැවින් මහජන විකාශකයින්ට ප්‍රසංග ටිකට් පත් ලබා දිය හැක්කේ ඔවුන් විසින්ම ටිකට් පත් සඳහා මුදල් ගෙවා ඇති විට පමණි.

බෙදාගන්න
Law & More B.V.