ලන්දේසි SER හි සංඛ්‍යා හා සංඛ්‍යා අනුව…

Social and Economic Council of the Netherlands

ලන්දේසි එස්.ඊ.ආර් (නෙදර්ලන්තයේ සමාජ හා ආර්ථික කවුන්සිලයේ) සංඛ්‍යා හා සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, ලන්දේසි ඒකාබද්ධ කිරීම් ප්‍රමාණය අහස උසට නැඟ තිබේ. 2015 හා සසඳන විට 22 දී ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංඛ්‍යාව 2016% කින් ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම් ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වූයේ සේවා හා කාර්මික අංශවල ය. එසේම ලාභ නොලබන අංශයේ සමාගම් උනන්දුවෙන් ඒකාබද්ධ වේ. ව්‍යවසායකයෙකු ලෙස - ඒකාබද්ධ කිරීම් ගැන සිතීම ආරම්භ කිරීමට මෙම සංඛ්‍යා ඔබව දිරිමත් කරන්නේ නම්, කරුණාකර අදාළ වන ඒකාබද්ධ කිරීමේ සංග්‍රහයට (ෆියුසිගෙඩ්‍රැග්‍රෙගල්ස්) අවධානය යොමු කිරීමට අමතක නොකරන්න!

බෙදාගන්න