ඔබ උගුලකට වැටී ඇත!

මෙම වෙබ් අඩවිය Robots.txt මෙම ස්ථානයේ ඔබ සිටීම නීති රීති වලින් පැහැදිලිවම තහනම් කරයි. ඔබ robots.txt රීති වලට අවනත නොවූ නිසා, ඔබේ IP ලිපිනයෙන් තවත් ඉල්ලීම් වලට ප්‍රවේශ වීම තහනම් වනු ඇත. මෙය වැරැද්දක් යැයි ඔබට හැඟේ නම්, ඔබට ප්‍රොක්සි සේවාව හරහා වෙබ් අඩවියට පිවිස පරිපාලක සම්බන්ධ කර ගත හැකිය.

ඔබගේ තොරතුරු

WHOIS Lookup for 3.235.228.219

2022/06/28 @ 03:50:40 pm

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

Amazon Technologies Inc. AT-88-Z (NET-3-128-0-0-1) 3.128.0.0 - 3.255.255.255
Amazon Data Services NoVa AMAZON-IAD (NET-3-224-0-0-1) 3.224.0.0 - 3.239.255.255
ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Bad Bots සඳහා Blackhole