මැක්සිම් හොඩැක් යනු ඕලන්ද ආයතනික නීතිය, ලන්දේසි වාණිජ නීතිය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය, ආයතනික මූල්‍ය හා ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ අත්පත් කර ගැනීම්, සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සහ බදු / මූල්‍ය ව්‍යුහයන් සැකසීම සහ කළමනාකරණය කිරීම. මැක්සිම් හොඩැක් ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂාවලින් සන්නිවේදනය කරයි. මෙහෙයුම් පිහිටුවීමේ රාමුව තුළ ගැඹුරු නීති උපදෙස් සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි සේවාදායකයින්ගේ වැඩෙන අවශ්‍යතාවයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මැක්සිම් හොඩැක් යුරේසියාවේ සේවාදායකයින් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබේ. මැක්සිම් හොඩැක් සිය නීති වෘත්තිය ආරම්භ කළේ 2002 දී ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් බ්‍රසල්ස් හි ය. පසුව ඔහු නෙදර්ලන්තයේ අයිඑන්ජී බැංකුවේ නීති උපදේශක ලෙස සේවය කර ඇත. 2005 දී නෙදර්ලන්තයේ සිට එහි ජාත්‍යන්තර වර්ධනයට හා ව්‍යාප්තියට සහාය වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර රූපවාහිනී නාලිකාවක සාමාන්‍ය උපදේශක සහ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ලෙස සම්බන්ධ වන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. ආයතනික හා කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ජාත්‍යන්තර බදු, වත්කම් ව්‍යුහගත කිරීම සහ ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් 2009 සිට මැක්සිම් හොඩැක් නෙදර්ලන්තයේ විවිධ යුරේසියානු සේවාදායකයින්ට නීති සේවා සැපයීම දිගටම කරගෙන ගියේය. මැක්සිම් හොඩැක් නීතිය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් (ඇම්ස්ටර්ඩෑම් විශ්ව විද්‍යාලය) සහ ආයෝජන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පශ්චාත් උපාධි වෘත්තීය අධ්‍යාපන උපාධියක් (බ්‍රසල්ස් හි ඊඑච්එස්ඒඑල් කළමනාකරණ පාසල). මැක්සිම් හොඩැක් තවදුරටත් ලන්දේසි නීති හා බදු අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක් රූපය

මැක්සිම් හොඩැක් ඕලන්ද ආයතනික නීතිය, ලන්දේසි වාණිජ නීතිය, ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය, ආයතනික මූල්‍ය සහ ඒකාබද්ධ කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීම, සංකීර්ණ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘති සහ බදු / මූල්‍ය ව්‍යුහයන් සැකසීම සහ කළමනාකරණය කිරීම. මැක්සිම් හොඩැක් ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි, රුසියානු සහ යුක්‍රේනියානු භාෂාවලින් සන්නිවේදනය කරයි.

ලන්දේසි අධිකරණ බල ප්‍රදේශය තුළ සහ ඒ හරහා මෙහෙයුම් සහ වත්කම් හා ක්‍රියාකාරකම් සැකසීමේ රාමුව තුළ ගැඹුරු නීති උපදෙස් සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා එවැනි සේවාදායකයින්ගේ වර්ධනය වන අවශ්‍යතාවයට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මැක්සිම් හොඩැක් යුරේසියාවේ සේවාදායකයින් කෙරෙහි අවධානය යොමු කර තිබේ.

මැක්සිම් හොඩැක් සිය නීති වෘත්තිය ආරම්භ කළේ 2002 දී ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් බ්‍රසල්ස් හි ය. පසුව ඔහු නෙදර්ලන්තයේ අයිඑන්ජී බැංකුවේ නීති උපදේශක ලෙස සේවය කර ඇත. 2005 දී නෙදර්ලන්තයේ සිට එහි ජාත්‍යන්තර වර්ධනයට හා ව්‍යාප්තියට සහාය වීම සඳහා ජාත්‍යන්තර රූපවාහිනී නාලිකාවක සාමාන්‍ය උපදේශක සහ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ලෙස සම්බන්ධ වන ලෙස ඔහුගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. 2009 සිට මැක්සිම් හොඩැක් ආයතනික හා කොන්ත්‍රාත් නීතිය, ජාත්‍යන්තර බදු, වත්කම් ව්‍යුහගත කිරීම සහ ව්‍යාපෘති මූල්‍යකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් නෙදර්ලන්තයේ විවිධ යුරේසියානු සේවාදායකයින්ට නීති සේවා සැපයීම අඛණ්ඩව සිදු කළේය.

මැක්සිම් හොඩැක් නීතිය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් (ඇම්ස්ටර්ඩෑම් විශ්ව විද්‍යාලය) සහ ආයෝජන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ පශ්චාත් උපාධි වෘත්තීය අධ්‍යාපන උපාධියක් ලබා ඇත (ඊඑච්එස්ඒඑල් කළමනාකරණ පාසල, බ්‍රසල්ස්). මැක්සිම් හොඩැක් තවදුරටත් ලන්දේසි නීති හා බදු අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි.

Law & More B.V.