මාර්ග විස්තරය ස්ථානය Eindhoven

Law & More කැම්පස් හි "නිවුන් මධ්යස්ථානය" හි පිහිටා ඇත Eindhoven තාක්ෂණ විශ්ව විද්යාලය. සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන්හිදී, ඔබට යාබද ගොඩනැගිල්ලේ "De Catalyst" හි පිහිටි පිළිගැනීමේ ස්ථානයට වාර්තා කළ හැකිය. සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවෙන් පිටත, පැමිණීමෙන් පසු දුරකථනයෙන් අප හා සම්බන්ධ වන්න.

මෝටර්රථයෙන්

සටහන: ඔබ සංචාලන පද්ධතියක් භාවිතා කරන්නේ නම්, “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්” සහ “හෝස්ටන්” යන මංසන්ධිය ඇතුළත් කරන්න. මෙතැන් සිට, ඔබට දකුණු පසින් 'ඩි කැටලිස්ට්' ගොඩනැගිල්ල සොයාගත හැකිය. “ඩී කැටලිස්ට්” හි ලිපිනය “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල් 31”, ඩී කැටලිස්ට් සඳහා 76 සහ 77 යන ගොඩනැගිලි අංක සහිත තීරු ඇත. 

A2 වෙතින් ඩෙන් බොෂ් ​​වෙතින්:

 • A2 / N2 සිට, Ekkersweijer හන්දියේදී, A58 සෝන් එන් බ්‍රියුගල්ගේ දිශාවට ගෙන යන්න.
 • කිලෝමීටර 3.9 කට පසු දකුණට ජෝන් එෆ්. කෙනඩිලාන් දෙසට හැරෙන්න Eindhoven කේන්ද්රය.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

A2 සිට මාස්ට්‍රිච්ට් වෙතින් හෝ A67 වෙතින් වෙන්ලෝ හෝ ඇන්ට්වර්ප් වෙතින්:

 • ලීන්ඩර්හයිඩ් හන්දියේදී, දිශාව ගන්න Eindhoven, Centrum/Tongelre.
 • ඔබ ඇතුල් වනු ඇත Eindhoven වටරවුමක. කෙළින්ම ඉදිරියට ගොස් දෙවන රථවාහන ආලෝකයෙන් (වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී) Nijmegen/Den Bosch (Piuslaan) දිශාව ගන්න. මෙම දිශාව අනුගමනය කරන්න (ඇළ හරහා, දුම්රිය යට).
 • ඊළඟ වටරවුමේදී දෙවන පිටවීම (ඉන්සියුලින්ඩෙලාන්) ගන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල වමට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

ටිල්බර්ග් සිට A58 සිට:

 • Batadorp හන්දියේදී Randweg පිටවීම ගන්න Eindhoven Noord/Centrum සහ Ekkersweijer හන්දියේදී Randweg පිටවීම ගන්න Eindhoven/Centrum (හන්දියෙන් දකුණට හැරෙන්න). ඉන්පසු Centrum දිශාව අනුගමනය කරන්න.
 • කිලෝමීටර 3.9 කට පසු දකුණට ජෝන් එෆ්. කෙනඩිලාන් දෙසට හැරෙන්න Eindhoven කේන්ද්රය.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

A50 සිට Nijmegen වෙතින්:

 • ඇතුල් වූ පසු Eindhoven, Centrum වෙත දිශාව අනුගමනය කරන්න.
 • කිලෝමීටර 3.9 කට පසු ජෝන් එෆ්. කෙනඩිලාන් දෙසට දකුණට හැරෙන්න Eindhoven කේන්ද්රය.
 • වළල්ල සමඟ මංසන්ධියේදී, හෙල්මන්ඩ් දෙසට වමට හැරෙන්න.
 • රථවාහන ලයිට් අසල දකුණට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි. 

A270 සිට හෙල්මන්ඩ් වෙතින්:

 • දෙවන රථවාහන ආලෝකයේ Eindhoven, වටරවුමෙන් දකුණට හැරෙන්න, දිශාව Ring/University/Den Bosch/Tilburg.
 • රථවාහන ලයිට් අසල වමට හැරෙන්න (ටෙක්සාකෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල ඉදිරිපිට).
 • TU / e හි ගෙවීම් දොරටු හරහා යන්න.
 • ටී හන්දියේදී ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්ගේ දිශාවට දකුණට හැරෙන්න (එබැවින් ඩි සාලේ දිශාවට වමට හැරෙන්න එපා).
 • ඊළඟ ටී-හන්දියේදී පාරේ දකුණට නැවතත් දකුණට හැරෙන්න, එහිදී ඔබට ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය පෙනෙනු ඇත; ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට අපේ රථගාලයි.

පොදු ප්‍රවාහන මගින්

 • Eindhoven තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ විය හැකිය. සියලුම විශ්ව විද්‍යාල ගොඩනැගිලි දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයි Eindhoven. විශ්ව විද්‍යාල භූමියේ සිතියමේ, Twinning Center TCE ලෙස දක්වා ඇත.
 • වේදිකා පඩිපෙලෙන් බැස, පසුව දකුණට හැරී උතුරු පැත්තෙන් (බස් නැවතුම්පොළ), කෙනඩිප්ලීන්.
 • ඔබට දකුණු පැත්තේ විශ්ව විද්‍යාල ගොඩනැගිලි දැක ගත හැකිය, මිනිත්තු කිහිපයක් ඇවිදින්න. ද්විත්ව මධ්‍යස්ථානය TU අඩවියේ අවසානයේ පිහිටා ඇත (ඇවිදීමේ දුර විනාඩි 15 ක් පමණ). “ඩි ලිස්මෝර්ටෙල්” වෙත කහ ඊතල සලකුණු අනුගමනය කරන්න.

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

[show-testimonials orderby='menu_order' order='DESC' limit='1′ pagination='on' layout='grid' options='theme:none,info-position:info-below,text-alignment:center, තීරු: 1, පෙරහන: කිසිවක් නැත, ශ්‍රේණිගත කිරීම: මත, උපුටා දැක්වීම-අන්තර්ගතය: කෙටි, charlimitextra:(...), display-රූපය:on, image-size:ttshowcase_small, image-shape: Circle, image-effect: none, image- සබැඳිය:on']

ටොම් මීවිස් රූපය

ටොම් මීවිස්

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක්

සහකරු / නීති oc

Law & More