ඔබ ඔබේ සමාගම විකිණීමට සැලසුම් කරනවාද?

Amsterdam Court of Appeal

ඔබේ සමාගමේ වැඩ මණ්ඩලයට අදාළ රාජකාරි පිළිබඳව නිසි උපදෙස් ඉල්ලා සිටීම නුවණට හුරුය. එසේ කිරීමෙන්, ඔබට විකිණීමේ ක්‍රියාවලියට ඇති විය හැකි බාධා වළක්වා ගත හැකිය. ඇම්ස්ටර්ඩෑම් අභියාචනාධිකරණයේ මෑත තීන්දුවක දී ව්‍යවසාය අංශය තීන්දු කළේ විකුණුම් නෛතික ආයතනය සහ එහි කොටස් හිමියන් විසින් විකුණන ලද සමාගමේ වැඩ කවුන්සිලය කෙරෙහි දක්වන සැලකිල්ල උල්ලං that නය කර ඇති බවයි. විකුණුම් නෛතික ආයතනය සහ එහි කොටස් හිමියන් වැඩ සභාවට කාලෝචිත හා ප්‍රමාණවත් තොරතුරු ලබා නොදුන් අතර, විශේෂ experts යින්ගේ පැවරුම් නිකුත් කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන් වැඩ සභාවට සම්බන්ධ වීමට අපොහොසත් වූ අතර, ඔවුන් නියමිත වේලාවට හා ඊට පෙර වැඩ සභාව සමඟ සාකච්ඡා නොකළහ උපදෙස් ඉල්ලීමට. එබැවින් සමාගම විකිණීමේ තීරණය සාධාරණ ලෙස සිදු නොවීය. තීරණය හා එහි ප්‍රතිවිපාක අවලංගු කළ යුතුය. මෙය අනවශ්‍ය හා අනවශ්‍ය තත්වයක් වන අතර එය වළක්වා ගත හැකිව තිබුණි.

2018-01-12

බෙදාගන්න