පොදු සහ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවේශ විය හැකි ලියාපදිංචිය අනාවරණය කිරීම

(නීති වෘත්තිය රෙගුලාසි වල 35 ආ (1) වගන්තියට අනුව)

ටොම් මීවිස්

ටොම් මීවිස් නෙදර්ලන්ත නීති Bar යින්ගේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ලේඛනයේ පහත සඳහන් නීති ක්ෂේත්‍ර ලියාපදිංචි කර ඇත:

Law සමාගම් නීතිය
And පුද්ගලයින් සහ පවුල් නීතිය
• අපරාධ නීතිය
Law රැකියා නීතිය

නෙදර්ලන්ත බාර් හි ප්‍රමිතීන්ට අනුව, ලියාපදිංචි වී ඇති සෑම නීති ක්ෂේත්‍රයකම වසරකට පුහුණු බැර දහයක් ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචිය බැඳී සිටී.

මැක්සිම් හොඩැක්

මැක්සිම් හොඩැක් නෙදර්ලන්ත නීති Bar යින්ගේ නීති ක්ෂේත්‍රයේ ලේඛනයේ පහත සඳහන් නීති ක්ෂේත්‍ර ලියාපදිංචි කර ඇත:

සමාගම් නීතිය

නෙදර්ලන්ත බාර් හි ප්‍රමිතීන්ට අනුව, ලියාපදිංචි වී ඇති සෑම නීති ක්ෂේත්‍රයකම වසරකට පුහුණු බැර දහයක් ලබා ගැනීමට ලියාපදිංචිය බැඳී සිටී.