කාර්යාල පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටිය

Law & More අපගේ සේවාදායකයින්ගේ තෘප්තිය අගය කරයි. අපගේ සමාගම ඔබේ සේවයේ යෙදීමට හොඳම උත්සාහයන් භාවිතා කරනු ඇත. එසේ වුවද අපගේ සේවාවන්හි එක්තරා අංගයක් පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකට පත් නොවීම සිදුවිය හැකිය. එවැනි තත්වයක් තුළ ඔබට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පහත දැක්වේ.

පැවරුම් ගිවිසුමක් නිර්මාණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම, අපගේ සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය හෝ අපගේ ඉන්වොයිසියෙහි ප්‍රමාණය පිළිබඳව ඔබ සෑහීමකට පත් නොවන්නේ නම්, ඔබේ විරෝධතා පළමුව ඔබේම නීති .යෙකු වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ. ඔබට අපගේ සමාගමේ ටී.ජී.එල්.එම්. මීවිස් මහතා ද සම්බන්ධ කර ගත හැකිය. අපගේ කාර්යාල පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියේ විස්තර කර ඇති ක්‍රියා පටිපාටියකට අනුකූලව අපගේ සමාගම පැමිණිල්ල හසුරුවනු ඇත.

අපි ඔබ සමඟ සාකච්ඡා කර හැකි ඉක්මනින් මතු කළ ගැටලුවට විසඳුමක් සොයා ගන්නෙමු. එවැනි විසඳුමක් අපි සෑම විටම ලිඛිතව තහවුරු කරමු. ඔබේ පැමිණිල්ලට සති 4 ක් තුළ ලිඛිතව අපගේ ප්‍රතිචාරය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළ හැකිය. මෙම යෙදුමෙන් අප බැහැර වීමට අවශ්‍ය වූ විට, අපි ඔබට නියමිත වේලාවට දැනුම් දෙන්නෙමු. අපගමනය වීමට හේතුව සහ අපෙන් ප්‍රතිචාරයක් අපේක්ෂා කළ හැකි යෙදුම අපි සඳහන් කරන්නෙමු.

1 වන වගන්තිය අර්ථ දැක්වීම්

මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියේ පහත දක්වා ඇති නියමයන්ට පහත අර්ථයන් ඇත:

පැමිණිල්ලක්: වෘත්තීමය සේවාවන් සඳහා සේවාදායකයකු සම්බන්ධ කර ගැනීම අවසන් කිරීම හෝ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් නීති lawyer යෙකු හෝ ඔහුගේ / ඇයගේ වගකීම යටතේ සේවය කරන පුද්ගලයා (සේවාදායකයා) වෙනුවෙන් හෝ ඔහු වෙනුවෙන් යම් ලිඛිත ප්‍රකාශයක්.overeenkomst වෑන් opdracht), කෙසේ වෙතත්, නීති orney වෘත්තිය පිළිබඳ නෙදර්ලන්ත නීතියේ 4 වන ඡේදයේ අර්ථය තුළ පැමිණිල්ලක් හැර, සපයනු ලබන එවැනි සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය හෝ එම සේවාවන් සඳහා ඉන්වොයිස් කරන ලද මුදල (අධිනීති ate);

පැමිණිලිකරු: සේවාදායකයකු හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයා, පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීම;

පැමිණිලි නිලධාරියා: පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් චෝදනා ලැබ සිටින නීති lawyer යා, මුලින් ටී.ජී.එල්.එම්.

2 වන වගන්තිය අයදුම් කිරීමේ විෂය පථය

2.1 මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටිය විසින් සපයනු ලබන වෘත්තීය සේවාවන් සඳහා වන සෑම කටයුත්තකටම අදාළ වේ Law & More B.V. එහි සේවාදායකයින්ට.

2.2 එය සෑම නීති lawyer යෙකුගේම වගකීමකි Law & More B.V. මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව සියලුම පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට.

3 වන වගන්තිය අරමුණු

මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියේ පරමාර්ථය:

  • සේවාදායකයින්ගේ පැමිණිලි විසඳුම්-නැඹුරු ආකාරයකින් සහ සාධාරණ කාල සීමාවක් තුළ විසඳිය හැකි ක්‍රියා පටිපාටියක් සැකසීම;
  • සේවාදායක පැමිණිල්ලකට හේතුව (ය) තහවුරු කිරීම සඳහා ක්‍රියා පටිපාටියක් සැකසීම;
  • පැමිණිලි නිසි ලෙස හැසිරවීමෙන් පවත්නා සේවාදායක සබඳතා පවත්වාගෙන යාම සහ වැඩිදියුණු කිරීම;
  • සේවාදායකයා ඉලක්ක කර ගත් ඕනෑම පැමිණිල්ලකට ප්‍රතිචාර දැක්වීම ප්‍රවර්ධනය කිරීමට;
  • පැමිණිලි විසඳීම සහ විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම.

4 වන වගන්තිය සේවා ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු

4.1 මෙම පැමිණිලි පටිපාටිය ප්‍රසිද්ධ කර ඇත. සේවාදායකයකු සමඟ ඇති ඕනෑම ගිවිසුම් ලිපියක, පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියක් පවතින බව සේවාදායකයාට දන්වනු ලබන අතර, මෙම ක්‍රියා පටිපාටිය සපයනු ලබන සේවාවන්ට අදාළ වේ.

4.2 නියැලීමේ සම්මත නියමයන් (කොන්දේසි සහ කොන්දේසි) ඕනෑම සේවාදායක කටයුත්තකට අදාළ වන (සේවාදායකයකු සමඟ ඇති ඕනෑම ගිවිසුම් ලිපියක් මගින්) මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව විසඳා නොමැති පැමිණිල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ හැකි ස්වාධීන පාර්ශවයක් හෝ ආයතනයක් හඳුනාගත යුතුය. බැඳීමේ තීරණයක්.

4.3 මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියට අනුකූලව කටයුතු කිරීමෙන් පසු විසඳා නොගත් මෙම පැමිණිලි ක්‍රියාපටිපාටියේ 1 වන වගන්තියේ අර්ථය තුළ ඇති පැමිණිලි ආරවුල් කමිටු උපදේශනයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය (ගෙස්චිලන්කොමිසි උපදේශක).

5 වන වගන්තිය අභ්‍යන්තර පැමිණිලි පටිපාටිය

5.1 ලබා දී ඇති උපදෙස් සම්බන්ධයෙන් සේවාදායකයකු පැමිණිල්ලක් සමඟ කාර්යාලයට පිවිසෙන්නේ නම් Law & More B.V.., පැමිණිල්ල පැමිණිලි නිලධාරියා වෙත යොමු කළ යුතුය.

5.2 පැමිණිල්ල ගොනු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයාට පැමිණිලි නිලධාරියා විසින් දැනුම් දෙනු ලබන අතර පැමිණිලිකරුට සහ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයාට පැමිණිල්ල පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙනු ඇත.

5.3 පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයා පැමිණිලි නිලධාරියාගේ මැදිහත්වීමට යටත් වුවත් නැතත් අදාළ සේවාදායකයා සමඟ ගැටළුව විසඳීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

5.4 පැමිණිල්ල ලැබීමෙන් පසු සති හතරක් ඇතුළත පැමිණිලි නිලධාරියා විසින් පැමිණිල්ලක් නිරාකරණය කළ යුතුය, නැතහොත් පැමිණිලිකරුට මෙම පදයෙහි කිසියම් අපගමනය පිළිබඳ කරුණු දක්වමින් පැමිණිලිකරුට දැනුම් දිය යුතුය.

5.5 පැමිණිලි නිලධාරියා විසින් පැමිණිලිකරුට සහ පැමිණිල්ලට එරෙහිව පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයාට පැමිණිල්ලේ සුදුසුකම් පිළිබඳ මතය ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.

5.6 පැමිණිල්ල සතුටුදායක අයුරින් හසුරුවනු ලැබුවහොත්, පැමිණිලිකරු, පැමිණිලි නිලධාරියා සහ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයා පැමිණිල්ලේ සුදුසුකම් පිළිබඳ මතය අත්සන් කරනු ඇත.

6 වන වගන්තිය රහස්‍යභාවය සහ නොමිලේ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම

6.1 පැමිණිලි නිලධාරියා සහ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයා පැමිණිල්ල හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් රහස්‍යභාවය නිරීක්ෂණය කළ යුතුය.

6.2 පැමිණිල්ල හැසිරවීමේ පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලිකරු කිසිදු වන්දියක් ගෙවිය යුතු නොවේ.

7 වන වගන්තිය වගකීම්

7.1 පැමිණිල්ල කාලෝචිත ලෙස හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි නිලධාරියා වගකිව යුතුය.

7.2 පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර ඇති පුද්ගලයා පැමිණිලිකරු සමඟ ඇති ඕනෑම සම්බන්ධතාවයක් සහ ශක්‍ය විසඳුමක් පිළිබඳව පැමිණිලි නිලධාරියාට දැනුම් දිය යුතුය.

7.3 පැමිණිල්ල මෙහෙයවීම පිළිබඳව පැමිණිලිකරු විසින් පැමිණිලිකරු දැනුවත් කළ යුතුය.

7.4 පැමිණිල්ලේ නිලධාරියා විසින් පැමිණිල්ලේ ලිපිගොනුවක් තබා ඇති බවට සහතික විය යුතුය.

8 වන වගන්තිය පැමිණිලි ලියාපදිංචිය

8.1 පැමිණිල්ලේ නිලධාරියා පැමිණිල්ලේ මාතෘකාව හඳුනාගෙන පැමිණිල්ල ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

8.2 පැමිණිල්ලක් වෙනම මාතෘකා වලට බෙදිය හැකිය.

8.3 පැමිණිලි නිලධාරියා වරින් වර කිසියම් පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව වාර්තා කළ යුතු අතර නව පැමිණිලි වැළැක්වීම සහ ක්‍රියා පටිපාටි වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

8.4 අවම වශයෙන් වසරකට වරක්වත් තීරණ ගැනීම සඳහා ඕනෑම වාර්තාවක් සහ නිර්දේශ සාකච්ඡා කර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? Law & More නීති ආයතනයක් ලෙස ඔබ වෙනුවෙන් කළ හැකිය Eindhoven සහ Amsterdam?
+31 40 369 06 80 දුරකථනයෙන් අප අමතන්න හෝ විද්‍යුත් තැපෑලක් එවන්න:
මහතා. ටොම් මීවිස් Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
මහතා. මැක්සිම් හොඩැක්, සහ තවත් - වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න --xim.hodak@lawandmore.nl

Law & More