අයිලින් සෙලමෙට් යනු ඉහළ වගකීමක් ඇති පුද්ගලයෙකි. ඇයට අසාධාරණ තත්වයන් යටතේ සිටීමට නොහැකි අතර එම හේතුව නිසා ඇය සේවාදායකයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා අතිශයින්ම පෙලඹී ඇත. අයිලින් ද අභිලාෂකාමී ය. සේවාදායකයාගේ අභිලාෂයන් නොසලකා හරිමින් සේවාදායකයාට හැකි උපරිම ආකාරයෙන් උදව් කිරීම ඇගේ ඉලක්කයයි. එපමණක්ද නොව, ඇය සම්බන්ධ හා මිත්රශීලී ය. සේවාදායකයින්ට 'අංකයක්' වැනි හැඟීමක් ඇති නොවන පරිදි පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරමින් සේවාදායකයින්ගේ අවශ්‍යතා බලා ගැනීම වැදගත් යැයි ඇයට හැඟේ.
තුළ Law & More, අයිලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ පුද්ගලික හා පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය සහ සංක්‍රමණ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ය.
ඇගේ විවේක කාලය තුළ, අයිලින් සාප්පු යෑමට හා නගර චාරිකා කිරීමට කැමතියි. ඇය තම පවුලේ අය හා මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමෙන්ද රාත්‍රී ආහාරයට යාමෙන්ද සතුටක් ලබයි.

අයිලින් සෙලමෙට්

අයිලින් සෙලමෙට්

මෙහෙයවන - විසඳුම්-කේන්ද්‍රීය - වගකීමේ හැඟීම

අයිලින් සෙලමෙට් යනු ඉහළ වගකීමක් ඇති පුද්ගලයෙකි. ඇයට අසාධාරණ තත්වයන් යටතේ සිටීමට නොහැකි අතර එම හේතුව නිසා ඇය සේවාදායකයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා අතිශයින්ම පෙලඹී ඇත. අයිලින් ද අභිලාෂකාමී ය. සේවාදායකයාගේ අභිලාෂයන් නොසලකා හරිමින් සේවාදායකයාට හැකි උපරිම ආකාරයෙන් උදව් කිරීම ඇගේ ඉලක්කයයි. එපමණක්ද නොව, ඇය සම්බන්ධ හා මිත්රශීලී ය. සේවාදායකයින්ට 'අංකයක්' වැනි හැඟීමක් ඇති නොවන පරිදි පුද්ගලික ප්‍රවේශයක් භාවිතා කරමින් සේවාදායකයින්ගේ අවශ්‍යතා බලා ගැනීම වැදගත් යැයි ඇයට හැඟේ.

තුළ Law & More, අයිලින් ප්‍රධාන වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ පුද්ගලික හා පවුල් නීතිය, රැකියා නීතිය සහ සංක්‍රමණ නීතිය යන ක්ෂේත්‍රවල ය.

ඇගේ විවේක කාලය තුළ, අයිලින් සාප්පු යෑමට හා නගර චාරිකා කිරීමට කැමතියි. ඇය තම පවුලේ අය හා මිතුරන් සමඟ කාලය ගත කිරීමෙන්ද රාත්‍රී ආහාරයට යාමෙන්ද සතුටක් ලබයි.

Law & More B.V.