ලන්දේසි නීති Bar සංගමය

NOVA- ලාංඡනය

ලන්දේසි නීති Bar සංගමය නීති වෘත්තිය සඳහා වන රාජ්‍ය වෘත්තීය සංවිධානයයි. යුක්තිය නිසි ලෙස පරිපාලනය කිරීම සඳහා නීති Bar සංගමය නීති වෘත්තියේ නිසි පුහුණුව ප්‍රවර්ධනය කරන අතර නීති .යින් විසින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි ගුණාත්මකභාවය අධීක්ෂණය කරයි.

නීති Bar සංගමය පිහිටුවා ඇත්තේ නෙදර්ලන්තයේ සියලුම නීති orney යින් විසිනි. ඊට අමතරව, නෙදර්ලන්තය උසාවිවල අධිකරණ බලය නියෝජනය කරන කලාප එකොළහකට නීත්‍යානුකූලව බෙදා ඇත. ඔවුන්ගේ කාර්යාල ඇති කලාපය තුළ සිටින සියලුම නීති orney යින් ප්‍රාදේශීය නීති Bar සංගමය පිහිටුවා ගනී. හි නීති orney වරු Law & More ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රාදේශීය හා ජාතික නීති Bar සංගමයේ සාමාජිකයෝ වෙති.

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

ටොම් මීවිස් රූපය

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

Law & More