අනුපාත

Law & More එහි කාර්යයන් සඳහා ගාස්තු පහත සඳහන් පැයක ගාස්තු වන අතර, අනෙක් ඒවා අතර එහි සේවකයින්ගේ අත්දැකීම් සහ පහත දැක්වෙන සාධක සැලකිල්ලට ගන්නා අවස්ථා මත රඳා පවතී:
  • නඩුවේ ජාත්‍යන්තර ස්වභාවය
  • විශේෂ knowledge දැනුම / අද්විතීය විශේෂ expert තාව / නීතිමය සංකීර්ණතාව
  • හදිසිය
  • සමාගමේ / සේවාදායකයාගේ වර්ගය
මූලික ගාස්තු:
ආශ්රිත   € 175 - € 195
ජ්‍යෙෂ් Senior සහකාර   € 195 - € 225
හවුල්කරු   € 250 - € 275
සියලුම ගාස්තු 21% වැට් බද්දෙන් බැහැර වේ. ගාස්තු වාර්ෂිකව සංශෝධනය කළ හැකිය. Law & More යනු, පැවරුම් වර්ගය මත පදනම්ව, සම්පූර්ණ මිල ඇස්තමේන්තුවක් සැපයීමට සූදානම් වන අතර එමඟින් සිදු කළ යුතු කාර්යයන් සඳහා ස්ථාවර ගාස්තු මිලක් ලබා ගත හැකිය.

සේවාදායකයින් අප ගැන පවසන දේ

ටොම් මීවිස් රූපය

කළමනාකරණ සහකරු / නීති oc

Law & More